فارسی logo

Branches

شعبه تهران
تهران، میدان انقلاب، کوچه شکرایی، پلاک ۲۰، واحد ۱۲
تفلن تماس: ۴۴۲۲۴۵۳۳
فکس:‌۴۱۲۱۲۳۱۲۲۳
شعبه رشت
رشت، بلوار گلسار، کوچه ملاحسن، پلاک ۱۲، واحد ۱
شماره تماس: ۲۱۲۲۳۱۲۱۲۳
شعبه اصفهان
اصفهان، سه راه عبداللهی، کوچی رضایی، واحد ۱۲
شماره تماس: ۲۱۲۲۳۱۲۱۲۳
فکس:‌۴۱۲۱۲۳۱۲۲۳
شعبه انزلی
انزلی، خیابان عباس گلی خان، کوچه بهشتی، پلاک ۱۴
شماره تماس: ۲۱۲۲۳۱۲۱۲۳
فکس:‌۴۱۲۱۲۳۱۲۲۳